ផលិតផល

អង្ករដែលយើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការផ្គត់ផ្គង់មានចំនួន៤ប្រភេទគឺ អង្ករផ្កាម្លិះ អង្ករផ្ការំដួល អង្ករសែនក្រអូប និងអង្ករស។ ឯសម្រាប់ខ្នាតនៃអង្ករក៏មានច្រើនខ្នាត​ ច្រើនជម្រើសសម្រាប់ឲ្យអតិថិជនធ្វើការជ្រើសរើសបានតាមតម្រូវការផងដែរដូចជា៖

  • កញ្ចប់អង្ករទម្ងន់៥គីឡូក្រាម (អ៊ុតរឹង)
  • កញ្ចប់ទម្ងន់៥គីឡូក្រាមធម្មតា
  • កញ្ចប់អង្ករទម្ងន់ ១០គីឡូក្រាម
  • កញ្ចប់អង្ករទម្ងន់ ២៥គីឡូក្រាម
  • កញ្ចប់អង្ករទម្ងន់ ៥០គីឡូក្រាម