អង្ករសែនក្រអូប

“អង្ករសែនក្រអូប” សាច់គ្រាប់វែងនិងតូចឆ្មារក្លិនក្រអូបពីធម្មជាតិ និងសាច់អង្ករទន់ធ្វើឲ្យអង្ករសែនក្រអូបមានភាពកាន់តែល្បីល្បាញខ្លាំងឡើងសម្រាប់អ្នកទទួលទានគ្រប់ៗគ្រួសារ។