អង្ករផ្កាម្លិះ

“អង្ករផ្កាម្លិះ” ជាពូជស្រូវក្រអូបមានគុណភាពខ្ពស់ គ្រាប់ថ្លាវែង ក្លិនក្រអូបប្រហើរ បាយទន់ល្មួត មានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសា។