ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិវាលកណ្តៀង, ឃុំជប់, ស្រុកត្បូងឃ្មុំ, ខេត្តត្បូងឃ្មុំ, កម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ៖

+​៨៥៥​ ៩៧​ ៦៥៥៦ ១៦៨ /​ ៨៥ ៩៨៨ ៨៨៨ (សម្រាប់ព័ត៌មានទូទៅ)

+​៨៥៥​ ៩៧​ ៣៣ ៥៥ ៣៣១/​ ៧៧ ៣៥៥ ៣៣១ (សម្រាប់ព័ត៌មាននៃការលក់)

អ៊ីមែល៖

info@lbnrice.com(សម្រាប់ព័ត៌មានទូទៅ)

sale@lbnrice.com(សម្រាប់ព័ត៌មាននៃការលក់)

វេបសាយ៖

http://www.lbnrice.com

    ស្វាគមន៍មកកាន់ អិលប៊ីអិន អង្ករកម្ពុជា!